Företagsvärdering

Om företagsvärdering

Företagsvärdering inkluderar besiktning på plats hos ert företag, samt intervju. Det finns ingen ”enkel formula” eller algoritm” som kan räkna ut företagets värde menar jag. Det finns några som säljer sådana tjänster online. Inom fastighetsbranschen finns det också, och då kallas det snabbvärderingar, men dessa accepteras inte av bankerna vid bolån.

En företagsvärdering är en helhetsbedömning av företaget och dess marknadsvärde. Det är en inexakt vetenskap. De mest centrala delarna är såklart tillgångar, vinst, och utvecklingspotential, men det är långt ifrån det enda som tas i beaktning. Om ni är mer intresserade av hur företagsvärdering fungerar och går till, så rekommenderar jag att ni titta på mina kortfilmer om företagsvärdering.

Det finns flera metoder att värdera ett företag på. För att nämna några av de vanligaste.

 

    • Substansvärdering/ likvidationsvärdering:

I normala fall utmynnar dessa värdering i samma värde. Det är alltså slaktvärdet på företaget, eller vad företaget är värt när det går i konkurs. Undantagen är om ett företag i samma bransch (konkurrent), alternativt en leverantör eller kund skulle köpa företaget så skulle nyttan kunna vara marginellt större för köparen och därmed skulle det kunna inbringa en marginellt högre köpeskilling. Detta är dock att anse som undantagsfall. Likvidationsvärdering är synonymt med substansvärdering, med skillnaden att man i den förstnämnda redan har gått i konkurs och därmed kan denna situationen utnyttjas av köparen, som då vanligen förväntar sig ett lägre pris.

    • Marknadsvärdering.

Detta är vanligast när affären innehåller fastigheter, eller när företag som värderas är i en bransch där det sker många företagsförsäljningar, och där det på ett tillförlitligt sätt går att titta på vad liknande företag sålts för, och därmed värdera företag. Definitionen på marknadsvärdering är mycket likt den generella definitionen på företagsvärdering. Skillnaden är vilket perspektiv man tar hänsyn till.

    • Return On Invest, ROI-värdering

Avkastningsvärdering. Denna värderingsmetod har vissa likheter med riskkapital och aktiemarknaden. Simplifierat så baseras den på vilken avkastning investeringen förväntas leverera. Tidsramen för att bygga upp ett liknande företag är relevant i sammanhanget.

Kombination av värderingmetoderna

Vid värderingen enligt avkastningsmetoden eller ROI-metoden (Return On Investment) så sätter man vinsten i fokus, vilket är bra. Här frånser man dock vilka materiella värden som ingår, vilket är att anse som en svaghet. Något med ett materiellt värde är alltid relativt lätt att sälja, medan immateriella tillgångar främst bygger på en förhoppning om framtida vinst. Denna metod är vanlig när externa investerare ska köpa in sig.

Vid värdering enligt substansvärderingsmetoden eller likvidations-värderingsmetoden så tar man inte hänsyn till verksamheten eller dess vinst. Risken med detta är att värderingen ofta blir lägre än övriga metoder. Denna metod är vanlig bland mindre företag.

Vid värdering enligt marknadsvärderingen, så riskerar värderingen att inte bli objektiv då den inte tar hänsyn till varken substans eller vinst.

Min värdering utgår ifrån en kombination av ovanstående värderingsmetoder. Jag delar upp materiella tillgångar och immateriella tillgångar samt redovisar dessa separat på värderingsintyget. För de materiella tillgångarna så tas främst hänsyn till vad som är angivet under substansvärdering/ likvidationsvärdering och för de immateriella tillgångarna tas främst hänsyn till vad som är angivet under avkastningsvärdering.

Jag menar att det är mer seriöst att ta hänsyn till ett bredare perspektiv när man värderar ett företag. Att dyka upp till förhandlingen när ett företag ska köpas eller säljas med en onlinevärdering kommer inte tas seriöst av motparten.

Ett skriftligt intyg på min värdering ingår alltid. Kontakta mig för offert.

För mer information och fråga om något, tveka inte att kontakta mig!