Hur går en värdering till?

Hur går en värdering till?

Företagsvärdering som inkluderar personlig besiktning och intervju i hela Sverige. Viss erfarenhet finns av värdering i Spanien och USA. Jag utför endast värderingar/besiktningar, dvs jag utför inte spekuleringar på företag som ej ännu finns.

Jag tar bl.a. hänsyn till alla hårda värden i årsbokslutet/ årsredovisningen när jag gör värderingen.

Dessa inkluderar men är inte limiterade till följande:

 

 • Resultat
 • Utveckling/historik på resultatet
 • Tillgångar
 • Skulder
 • Omsättning
 • Kreditvärdighet
 • Soliditet
 • Likviditet
 • Vinstmarginal brutto och netto

Jag tar också hänsyn till mjuka värden, som inkluderar, men inte är limiterade till följande.

 

 • Attraktivitet och utveckling på branschen
 • Konkurrens, främst närmsta lokala konkurrensen för fysiska företag
 • Estimerad tid och kostnad för att bygga upp ett liknande företag, som når break even
 • Attraktivitet på ev hyreskontrakt, sett i förhållande till kvalitet/pris per kvm
 • Värdet på varumärket, och andra immateriella tillgångar
 • Ev investeringsbehov för köparen

Företagsvärderingen kan sedan justeras för vissa saker, så som om ägaren kan anses ha tagit ut en marknadsmässig lön. Tillgångarna kan värderas både uppåt och nedåt från årsredovisningen/årsbokslutet, då avskrivna tillgångar kan ha ett marknadsvärde, och bokförda tillgångar kan ha annat marknadsvärde än bokfört värde. Alla ägare till företag bör ha en hyfsat fräsch företagsvärdering gjord.

Det finns flera metoder att värdera ett företag på. För att nämna några av de vanligaste.

1, Substansvärdering/ likvidationsvärdering: I normala fall utmynnar dessa värdering i samma värde. Det är alltså slaktvärdet på företaget, eller vad företaget är värt när det går i konkurs. Undantagen är om ett företag i samma bransch (konkurrent), alternativt en leverantör eller kund skulle köpa företaget så skulle nyttan kunna vara marginellt större för köparen och därmed skulle det kunna inbringa en marginellt högre köpeskilling. Detta är dock att anse som undantagsfall.

2, Marknadsvärdering. Detta är vanligast när affären innehåller fastigheter, eller när företag som värderas är i en bransch där det sker många företagsförsäljningar, och där det på ett tillförlitligt sätt går att titta på vad liknande företag sålts för, och därmed värdera företag.

3, Return On Invest, ROI-värdering, Avkastningsvärdering. Denna värderingsmetod har vissa likheter med riskkapital och aktiemarknaden. Simplifierat så baseras den på vilken avkastning investeringen förväntas leverera. Tidsramen för att bygga upp ett liknande företag är relevant i sammanhanget.

Marknadsvärderingen är främst relevant om anledning till att ta hänsyn till detta finns. Syftet med en värdering är att på ett så accurat sätt som möjligt bestämma företagets värde vid en försäljning. Vad andra liknande företag har sålts för tas givetvis i beaktning. Det finns dock risker med detta. Att endast titta på vad liknande företag annonserats för eller sålts för blir lätt missvisande. Man bör fastställa inte bara att ett företag annonserats för ett visst pris, utan också sålts för det.

I vissa fall är det av hög relevans om personalen och ev. fd. ägaren kommer fortsätta i verksamheten. Sammanfattat så är den jämförelse mot andra liknande företag som sålts högst relevant i sammanhanget, men det är endast användbart om komplett information om försäljningen finns att tillgå. Vissa branscher som är mer attraktiva att vara verksam i, får ibland en högre värdering enligt marknadsvärderingsmetoden.

Vid värdering enligt substansvärderingsmetoden eller likvidations värderingsmetoden så tar man inte hänsyn till verksamheten eller dess vinst.

Risken med detta är att värderingen ofta blir lägre än övriga metoder. Denna metod är vanlig bland mindre företag.

Vid värdering enligt marknadsvärderingen, så riskerar värderingen att inte bli objektiv då den inte tar hänsyn till varken substans eller vinst.

Just substans och vinst är enligt mig väldigt centralt i en värdering. Om flera restauranger säljs som ligger på samma gata, så kan det å ena sidan finnas relevans i att ta hänsyn till vad de andra såldes för, men å andra sidan så förminskar man här fokusen på vinsten/avkastningen samt de materiella tillgångar som ingår i affären. Denna metod är vanlig när fastigheter ingår.

Vid värderingen enligt avkastningsmetoden eller ROI-metoden (Return On Investment) så sätter man vinsten i fokus, vilket är bra. Här frånser man dock vilka materiella värden som ingår, vilket är att anse som en svaghet. Något med ett materiellt värde är alltid relativt lätt att sälja, medan immateriella tillgångar främst bygger på en förhoppning om framtida vinst. Denna metod är vanlig när externa investerare ska köpa in sig.

Min värdering utgår ifrån en kombination av ovanstående värderingsmetoder. Jag delar upp materiella tillgångar och immateriella tillgångar samt redovisar dessa separat på värderingsintyget. För de materiella tillgångarna så tas främst hänsyn till vad som är angivet under substansvärdering/ likvidationsvärdering och för de immateriella tillgångarna tas främst hänsyn till vad som är angivet under avkastningsvärdering.

Om tillförlitlig och aktuell/relevant information finns tillgänglig om försäljningar av liknande företag, så tas detta analyseras detta och beaktas i värderingen. Det skulle till ex kunna vara att en bransch är mer attraktiv, och att marknadspriserna på företagen är högre.

Jag menar att det är mer seriöst att ta hänsyn till ett bredare perspektiv när man värderar ett företag. Att dyka upp till förhandlingen när ett företag ska köpas eller säljas med en onlinevärdering kommer inte tas seriöst av motparten.

Likaså om du syftar visa upp för banken vad företaget är värt, så kommer ej heller en värderingen gjord online att tas seriöst oavsett om den är manuell eller automatisk.

Ett skriftligt intyg på min värdering ingår alltid.

Kontakta mig för offert.

För mer information och fråga om något, tveka inte att kontakta mig!